Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Pakalpojuma apraksts

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem.
Atļauju saņem Klientu apkalpošanas centrā vai Tūrisma un informācijas centrā.
Pārsūdzības iespēja: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu (atļauju vai lēmumu) ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā. Izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts
 • 25.05.2011.Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"  
   
  Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
  • par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – EUR 9.96 (kalendārais mēnesis);
  • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publisku pasākumu laikā un vietā – EUR 14.23.

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz - Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrs vai Tūrisma un informācijas centrs.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163.

Atļaujas saņemšana - Klientu apkalpošanas centrā vai Tūrisma un informācijas centrā. 

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums PDF  WORD, kuram jāpievieno: 

 • pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai publiskā vietā, tai skaitā paredzētās tirdzniecības vietas izvietojuma un estētiskā noformējuma saskaņojums; minētā saskaņojuma saņemšanai būvvaldē jāiesniedz vietas vizuālā noformējuma skice, kuras sastāvā iekļauta: vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā M 1:500; tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija);
 • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai vietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi;
 • pašvaldības izpilddirektora saskaņojumu, kurā noteikts darbības periods, darba laiks un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana.

Papildus iepriekš noteiktajam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ir jānodrošina sabiedriskā tualete un atkritumu urna.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered