Zupas virtuve


Pakalpojuma nosaukumsZupas virtuve
Pakalpojuma apraksts
 1. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai (turpmāk tekstā – pabalsts) ir mantisks pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām personām pamatvajadzību apmierināšanai.
  2. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai tiek piešķirts talonu veidā:
  • Carnikavas novadā deklarētām personām – uz vienu mēnesi;
  • pārējos gadījumos – uz 5 dienām.
  3. Taloni nozaudēšanas gadījumā netiek atjaunoti.
  4. Talonus gatavo un izsniedz Carnikavas novada Sociālais dienests, uz talona jābūt norādītam mēnesim un gadam, kurā zupu var saņemt, talona numuram un iestādes "Sociālais dienests" spiedoga nospiedumam.

Tiesības saņemt pabalstu ir Carnikavas novadā deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Pakalpojuma sa;nemšana:

 1. Zupas virtuve darbojas katru darba dienu laikā no 1. novembra līdz 1. maijam.
  2. Ēdiena porcijas tiek izsniegtas apmaiņā pret pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" piešķirtajiem taloniem.
  3. Viena talona vērtība ir 1 litrs zupas.
  4. Vienā ēdiena izdales reizē persona saņem 1 litru zupas.
  5. Ēdienu izsniedz līdzi nešanai personai piederošos slēgtos traukos:
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered