Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā


Pakalpojuma nosaukumsVienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Pakalpojuma apraksts

Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.
Pabalsts noteikts 145,00 Eiro apmērā.
Pabalstu piešķir:
• ģimenēm, kurās viena no jaundzimušā bērna vecākiem dzīvesvieta nepārtraukti, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, pie tam jaundzimušā bērna dzīvesvieta arī ir deklarēta Carnikavas novadā;
• personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam, ja šīs personas dzīvesvieta nepārtraukti, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna adoptēšanas vai aizbildnības noteikšanas un atbalsta pieprasīšanas brīdī ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Pakalpojumu saņemšana: Pabalstu izmaksā Carnikavas novada dome pēc Sociālā dienesta lēmuma.
Pārsūdzības iespējas:

  1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
    2. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-nā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Vecāka iesniegums uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecības kopija.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered