Sociālo dzīvokļu izīrēšana


Pakalpojuma nosaukumsSociālo dzīvokļu izīrēšana
Pakalpojuma apraksts

Jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu.

Papildus likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.pantā noteiktajiem nosacījumiem, kas dod tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt maznodrošinātai (trūcīgai) personai (ģimenei), kura ir:

 1. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona, kurai nav apgādnieku;
  2. invalīds, kuram nav apgādnieku;
  3. politiski represēta persona;
  4. ģimene, sastāvoša no pensionāriem vai invalīdiem, kuriem nav apgādnieku;
  5. ģimene ar trim vai vairāk nepilngadīgiem bērniem.

Carnikavas novada domes lēmumu var apstrīdēt.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Daiga Landsmane, Sociālā dienesta vadītāja
daiga.landsmane@carnikava.lv, tālrunis – 20243515, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Iesniegums, ko parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kuri pretendē uz palīdzību;
 • Dokumentus vai to apliecinātas kopijas, kas pamato personai pienākošo palīdzību, ja minētie dokumenti nav pašvaldības rīcībā.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered