Psihologa pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukumsPsihologa pakalpojumi
Pakalpojuma apraksts

Psihologa konsultācijas, atbalsts krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
Pakalpojuma saņēmējs:

  • Persona, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Carnikavas novadā un kura ir nokļuvusi krīzes vai ārkārtas situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
  • Persona vai ģimene, kam atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic psiholoģiskā izpēte.
  • Bērns, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai. 

Pakalpojumu saņemšana:
Pēc sociālā dienesta vai Bāriņtiesas lēmuma klients saņem nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojumus tiek sniegts Sociālā dienesta telpās Stacijas iela 5, Carnikavā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegumu, kurā jānorāda:
• personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
• personas likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās;
• pakalpojuma nepieciešamības pamatojums;
• vēlamais saziņas veids (attiecīgi norādot tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 - 10 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered