Pabalsts bērna izglītībai


Pakalpojuma nosaukumsPabalsts bērna izglītībai
Pakalpojuma apraksts

Pabalsts paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai pamatskolā, vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē visu mācību gadu.
Pabalsts paredzēts mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei un citu ar bērna mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai.

Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi gadā uz katru bērnu ir:
• ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
• aizbildņu ģimenēm, ja vidējais ienākums uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā vienam bērnam nepieciešamo preču iegādei;
Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķinu.

Pārsūdzības iespējas:

  1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
    2. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums;
  • izglītības iestādes izziņa;
  • izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķini.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered