Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem


Pakalpojuma nosaukumsPabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pakalpojuma apraksts

Sociālais dienests piešķir GMI pabalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai var saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Pabalstu izmaksā pēc Carnikavas novada Sociālā dienesta lēmuma

Pārsūdzības iespējas:

 1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
  2. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Iesniegums.
  2. Iztikas līdzekļu deklarācija, kurā tiek norādīta sekojoša informācija un pievienoti dokumenti:
  • izziņas par ienākumiem (no algota darba, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, pensijas, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi) pēdējos pilnajos trīs kalendārajos mēnešos;
  • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
  • ja viens no likumīgajiem apgādniekiem jau divus mēnešus atrodas ārzemēs, jāuzrāda gūtie ienākumi;
  • ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus;
  • bezdarbniekiem – NVA izziņa par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, individuālā darba meklēšanas plānu;
  • Citi pabalsta kārtošanai nepieciešamie dokumenti.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

30 dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered