Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi

Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi


Pakalpojuma nosaukumsIzglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Pakalpojuma apraksts
  • Vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. kl.) izglītojamie, kuri mācās Carnikavas pamatskolā, un vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. kl.) izglītojamie, kuri objektīvu iemeslu (veselības, korekciju) dēļ nevar apmeklēt Carnikavas pamatskolu, ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 100 % atlaidi.
  • Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.–12.kl.) izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50 % atlaidi uz izglītības iestādi vai no izglītības iestādes cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
  • Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50 % atlaidi uz izglītības iestādi vai no izglītības iestādes, kas atrodas ne tālāk kā 50 km rādiusā no Carnikavas.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē no tā spēkā stāšanās dienas, Carnikavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību (tas klātienē jāiesniedz Carnikavas novada domes Sociālajā dienestā vai Carnikavas pamatskolā).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered