Veselības aprūpes pabalsts


Pakalpojuma nosaukumsVeselības aprūpes pabalsts
Pakalpojuma apraksts

Veselības aprūpes pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:
• materiālo pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai;
• materiālo pabalstu recepšu medikamentu iegādei;
• materiālo pabalstu briļļu iegādei;
• materiālo pabalstu higiēnas preču iegādei;
• materiālo pabalstu zobārstniecības pakalpojumiem;
• materiālo pabalstu endoprotezēšanas izdevumu segšanai;
• materiālo pabalstu ceļa izdevumu segšanai uz medicīnas iestādi un no tās mazkustīgai personai, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām;
• materiālo slimniekam hroniskas nieru mazspējas gadījumā, kuram nepieciešama hemodialīze.

Pabalstu izmaksā Carnikavas novada dome pēc Sociālā dienesta lēmuma. 

Pārsūdzības iespējas:

  1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada domē.
    2. Carnikavas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža.
Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālajam dienestam šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu:
• pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists;
• rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas;
• politiski represētās personas apliecību; ?
• invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
• primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību invalīdam vai pensijas vecuma personai;
• lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts medikamentu iegādes izdevumu daļas samaksai, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;
• lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobārstniecības pakalpojumiem, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts no pakalpojuma sniedzēja, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;
• lai saņemtu pabalstu ceļa izdevumu segšanai, ārsta atzinums par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered