Asistenta pakalpojumi


Pakalpojuma nosaukumsAsistenta pakalpojumi
Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti (Persona ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Carnikavas novadā), kas paredzēts, lai palīdzētu veikt ārpus mājas aktivitātes – nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Pārsūdzības iespējas:
Lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Carnikavas  novada domes Sociālajā dienestā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Sociālais dienests

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Šulce, sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sanita.sulca@carnikava.lv, tālrunis – 20254044, 67993101, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu. 
 • Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:
  • darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā,
  • mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās,
  • dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju,
  • institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams. 
 • Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
 • Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks
30 darba dienas. Saskaņā ar [[Iesniekumu likumā>>http://likumi.lv/doc.php?id=164501]] noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Kategorijas

Sociālā palīdzība

Līdzīgi pakalpojumi

Aprūpe mājās
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered