Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Pašvaldības atbalsta piešķiršanas privātās pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanai vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Pašvaldības atbalsta piešķiršanas privātās pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanai vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja


Pakalpojuma nosaukumsPašvaldības atbalsta piešķiršanas privātās pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanai vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
Pakalpojuma apraksts

Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts Carnikavas novadā deklarētiem bērniem, kuri ir reģistrēti rindā pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš”
• vienam bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā – atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;
• privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt atbalstu pieņem Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības metodiķis. Lēmums par atbalsta piešķiršanu ir pamats līgumam starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju noslēgšanai un atbalsta saņemšanai.

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Elita Lecko, izglītības metodiķe
elita.lecko@carnikava.lv,
tālrunis uzziņām – 29389606, 67993590,
adrese – Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Iesniegums (PDF,  WORD), kurā norādīts kādā privātajā izglītības iestādē vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu;
• Bērna dzimšanas apliecības kopija.
• Līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks
Reģistrs ir publiski pieejams Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā: * [[www.carnikava.lv>>http://www.carnikava.lv/izglitiba/riekstins]] un informācijas stendā iestādē. Reģistru aktualizē katra nākamā mēneša pirmajās piecās darba dienās.
Kategorijas

Izglītība un kultūra

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered