Mantisko interešu aizstāvība


Pakalpojuma nosaukumsMantisko interešu aizstāvība
Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses, lemj par šādiem pakalpojumiem:
• Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/aizgādnībā esošas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
• Par bērnam/ aizgādnībā esošai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
• Par mantojuma sadalīšanu, bērna/aizgādnībā esošas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 228 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām tiesībām.
• Īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošai personai.
• Bērnam/aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 228 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
• Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pār-dzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aiz-sardzības pasākumus.
• Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Abu vecāku (aizbildņa), aizgādņa iesniegumi.
• Atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam iesniegumam klāt pievieno:
• Zemesgrāmatu apliecības kopiju;
• Izziņu par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu;
• Darījuma līguma projekts.
• Nekustamā īpašuma novērtējuma kopiju.
• Lēmuma pieņemšanai Bāriņtiesa var pieprasīt papildus informāciju

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 dienas

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Pielikums
0_1_iesnieguma veidlapa.docx 1.1
Ievietojis Administrator 17.07.2015 11:40 (20.8kb)

Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered