Laulības reģistrēšana


Pakalpojuma nosaukumsLaulības reģistrēšana
Pakalpojuma apraksts

Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" 3. un 11. punktu, valsts nodeva ir 14.00 euro.

Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis
 

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) Stacijas ielā 7, Carnikavā;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Sanita Pundiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
sanita.pundina@carnikava.lv
tālrunis uzziņām – 28356344, 67992303,
adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; e-pakalpojums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Laulības noslēgšanas iesniegums.
  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.
  • Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu (jāuzrāda oriģināls).
  • Nepilngadīgai personai, kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls).
  • Ja vecāku laulība nav reģistrēta – paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa).
  • Ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi - attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā  (dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).
Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Kategorijas

Dzimtsaraksti

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered