Ēkas fasādes atjaunošana


Pakalpojuma nosaukumsĒkas fasādes atjaunošana
Pakalpojuma apraksts

Ēkas fasādes atjaunošana – fasādes apdares renovācija un logu nomaiņa, nemainot to dalījumu, fasādes un jums siltināšana, jumta seguma nomaiņa.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs
ainars.grikmanis@carnikava.lv, tālrunis – 27878190, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Mārtiņš Strazds, arhitekts
martins.strazds@carnikava.lv, tālrunis – 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• Apliecinājuma karte 3 eksemplāros;
• Ieceres dokumentācija 3 eksemplāros:
paskaidrojuma raksts;
atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādāts telpu plāns ar tehnisko rādītāju eksplikāciju;
• Būves vai telpu grupas aktuālās inventarizācijas lietu kopija;
īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
• Mainīto inženiertīklu pievadu shēma, ja mainīti inženiertīklu pievadi;
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota re-novācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamajā kultū-ras pieminekļu teritorija vai tā aizsardzības zonā esošā būvē;
• Atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi) un galvenos konstruktīvos mezglus;
• Būvdarbu organizācijas shēmu;
• Uzsākot ēkas fasādes siltināšanas būvdarbus - apdrošinātāja izsniegtu būv-uzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskā atbildības obligātās apdrošināšanas poli-ses kopiju un, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība - līguma kopiju par būvuzraudzību, kā arī būvuzrauga un atbil-dīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstus.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

22 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Kategorijas

Būvniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered