Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā


Pakalpojuma nosaukumsBūvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
Pakalpojuma apraksts

Pasūtītājs un būvētājs ierosina būves pieņemšanu ekspluatācijā, iesniedzot būvvaldē attiecīgos dokumentus.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.
25.05.2011. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/12 "
2 Par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"

Maksājuma veikšanas iespējas:
Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļa (Bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs
ainars.grikmanis@carnikava.lv, tālrunis – 27878190, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Andris Jākobsons, būvinspektors
andris.jakobsons@carnikava.lv, tālrunis – 27839720, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums (tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm);
• Veselības inspekcijas atzinums (tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm).
• Citu institūciju atzinumi, ja tās saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
• Tehnisko noteikumu izsniedzēja atzinumi par komunikāciju gatavību ekspluatācijai;
• Akceptētā būvprojekta izmainītās daļas;
• Būvprojektā paredzēto ēku un būvju izvietojuma, labiekārtojuma un inženierkomunikāciju plāni digitālā un izdrukas veidā ar attiecīgo komunikāciju dienestu oriģināliem saskaņojumiem, kā arī Valsts zemes dienesta atzīmi par plāna reģistrāciju Valsts kadastra reģistra kartē;
• Valsts zemes dienesta sagatavota būves inventarizācijas lieta (izņemot inženierkomunikācijām);
• Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (var nebūt, ja projekts akceptēts līdz 2009. gada 1. jūnijam);
• Būvdarbu žurnāls;
• Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti, kā arī šo aktu apkopojums/saraksts;
• Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
• Autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas dienas, ja iesniegti visi dokumenti

Kategorijas

Būvniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered