Būvatļaujas izsniegšana


Pakalpojuma nosaukumsBūvatļaujas izsniegšana
Pakalpojuma apraksts

Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Būvatļaujas saņemšanai jāiesniedz Būvniecības iesniegums un Speciālajos būvnoteikumos konkrētai būvei minētie dokumenti.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Būvvalde

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.
25.05.2011. Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/12 "Par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ainārs Grikmanis, Būvvaldes vadītājs
ainars.grikmanis@carnikava.lv, tālrunis – 27878190, 67993428, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Būvatļaujas saņemšanai:

Būvdarbu uzsākšanai fiziskai personai:
(ja savām vajadzībām būvē, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3):
• Būvatļauja;
• Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskā atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija.

Būvdarbu uzsākšanai būvfirmai:
• Izstrādāts un saskaņots būvprojekts;
• Atbildīgo būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas;
• Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;
• Atbildīgā būvuzrauga saistību raksts;
• Būvuzraudzības plāns;
• Būvdarbu žurnāls;
• Autoruzraudzības žurnāls;
• Autoruzraudzības līgums;
• Informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta);
• Informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs), ja būvdarbus veic vairāk kā viens būvdarbu veicējs;
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja būvdarbi paredzēti valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā;
• Zemes transformācijas atļauja, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes transformācija;
• Līgums starp pasūtītāju un būvfirmu (kopija);
• Būvuzņēmēja rīkojumi par būvdarbu vadītāja un darba drošības koordinatora nozīmēšanu konkrētā objektā;
• Līguma par būvuzraudzību (kopija)
• Citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

1 mēnesis, ja iesniegti visi dokumenti

Kategorijas

Būvniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered