Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja publiska pasākuma rīkošanai

Atļauja publiska pasākuma rīkošanai


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja publiska pasākuma rīkošanai
Pakalpojuma apraksts

Publisks pasākums - fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Atļauju saņem Klientu apkalpošanas centrā pēc  tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Pārsūdzības iespējas: saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 47.panta trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 76.pantu un 79.panta pirmo daļu Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram iesniegumu Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

25.05.2011.Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/12 "Par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās:
• par izklaides un atpūtas pasākumiem – EUR 35.57;
• par svētku un sporta pasākumiem – EUR 21.34.
Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrā.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums PDF  WORD; iesniegumam jāpievieno:
• Līgumu kopijas ar kārtības uzturētājiem, ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību un sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus.
• Detalizētu pasākuma plānu.
• Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav    pasākuma organizators.
• Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību).
• Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti, ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas.
• Pasākuma organizatora civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.
• Pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskas personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered