Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai

Atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai
Pakalpojuma apraksts

Atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai atļauja īslaicīgas ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta, ja tirdzniecības norise vienā vietā vai adresē paredzēta ne ilgāk kā 3 (trīs) diennaktis pēc kārtas. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu (atļauju vai lēmumu) ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā. Izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Pakalpojuma sniegšnas termiņš ir 2 darba dienas, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pasākuma ir iesniedzis iesniegumu un lūdzis izsniegt atļauju preču pārdošanai ielu tirdzniecībā, paredzot īslaicīgu preču pārdošanu pasākuma norises laikā un vietā. Ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir iesniedzis iesniegumu vēlāk nekā trīs darbdienas pirms pasākuma, tirdzniecības atļaujas izsniedzējs ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

25.05.2011.Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/12 Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
 

Atļauju (uz laiku līdz vienam kalendārajam mēnesim) izsniedz pēc maksas par atļaujas izsniegšanu samaksas – 45,45 euro (bez PVN).

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas ielā 5, Carnikavā.

• Pirms pasākuma tā norises vietā nodevas par tirdzniecību publiskās vietās un zemes nomas maksas samaksa. http://www.ekaserviss.lv/apskats-kases-aparats-chd-7/ no 250-350 EUR

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrs vai Tūrisma un informācijas centrs.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163.

Atļauju saņem Klientu apkalpošanas centrā, Tūrisma un informācijas centrā vai pasākuma norises vietā.

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (PDF WORD), kuram jāpievieno:
• saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
• saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Carnikavas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
• tirdzniecības dalībnieku saraksts (tajā norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; un pievienots dokuments: fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas);
• citi nepieciešamo dokumenti.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 darba dienas vai 2 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered