Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā
Pakalpojuma apraksts

Atļauju saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Publiska vieta - jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgas tirdzniecības vietas, piemēram, tirgus laukumi, ielu tirdzniecības vietas u.c.

Pārsūdzības iespējas: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu (atļauju vai lēmumu) ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pašvaldības izpilddirektoram, iesniegumu iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā. Izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Nodevu lielumu par tirdzniecību publiskās vietās skatīt: 25.05.2011.Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2011/12 ”Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām”

Maksājuma veikšanas iespējas:
• internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz - Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrs vai Tūrisma un informācijas centrs.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163.

Atļaujas saņemšana - Klientu apkalpošanas centrā vai Tūrisma un informācijas centrā. 

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Tirdzniecībai ar pašvaldību saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā un tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta - iesniegums (PDF WORD), kuram jāpievieno attiecīgajam tirdzniecības veidam nepieciešamos dokumentus: 

  • pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai publiskā vietā, tai skaitā paredzētās tirdzniecības vietas izvietojuma un estētiskā noformējuma saskaņojums; minētā saskaņojuma saņemšanai būvvaldē jāiesniedz vietas vizuālā noformējuma skice, kuras sastāvā iekļauta: vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā M 1:500; tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija);
  • ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – objekta novietni kadastra kartes izdrukā vai zemesgabala robežu plānā; kustības maršrutu un laiku, norādot vietas tirdzniecības veikšanai;
  • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai vietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi

Tirdzniecības organizēšanai ar pašvaldību saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā - iesniegums, iesniegumam jāpievieno: 

  • pašvaldības būvvaldes (turpmāk – būvvalde) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai publiskā vietā, tai skaitā paredzētās tirdzniecības vietas izvietojuma un estētiskā noformējuma saskaņojums; minētā saskaņojuma saņemšanai būvvaldē jāiesniedz vietas vizuālā noformējuma skice, kuras sastāvā iekļauta: vietas fotofiksācija; objekta novietne situācijas plānā M 1:500; tirdzniecības vietas dizains (projekts vai fotofiksācija);
  • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai vietu izveide tirdzniecības veikšanai, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi
  • tirdzniecības dalībnieku sarakstu (tajā jānorāda informācija par tirdzniecības dalībnieku: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; un pievienots dokuments: fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas).

Ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai pašvaldības iekārtotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā - iesniegums, pievienojot iesniegumā noteiktos attiecīgajam tirdzniecības veidam nepieciešamos dokumentus, t.sk. tirdzniecības organizēšanai - tirdzniecības dalībnieku sarakstu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

5 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered