Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls » Pakalpojumu apraksts » Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs

Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs


Pakalpojuma nosaukumsAtļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
Pakalpojuma apraksts

Atļauju izsniedz komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.
Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Pakalpojuma saņēmējs - komersants, kurš saņēmis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licenci tirdzniecībai pastāvīgā tirdzniecības vietā. 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja lēmumu ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pie pašvaldības izpilddirektora, iesniegumu iesniedzot Administratīvajā nodaļā. 

Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

maksas

Pakalpojuma apmaksas apraksts

Atļauju (uz laiku līdz vienam kalendārajam gadam) izsniedz pēc maksas par atļaujas izsniegšanu samaksas – 80 euro (ieskaitot PVN).

Maksājuma veikšanas iespējas:
• Internetbankā;
• banku filiālēs;
• Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas iela 7, Carnikava;
• Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (tikai ar norēķinu kartēm) – Stacijas iela 5, Carnikava.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē; pasts; e-pakalpojums

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Atļaujas izsniedz Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa.
Dokumentus pieņem Klientu apkalpošanas centrā.
Adrese – Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums PDF WORD, iesniegumam jāpievieno:
• komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija;
• plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
• ar novada pašvaldības būvvaldi saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice. 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Kategorijas

Tirdzniecība

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered