Adopcija


Pakalpojuma nosaukumsAdopcija
Pakalpojuma apraksts

Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juri-diski brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūst par adoptētāju likumīgu bērnu.

Atbildīgā iestāde

Carnikavas novada Bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Ineta Stasjule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
ineta.stasjule@carnikava.lv, tālrunis – 28633407, 67993787, adrese – Stacijas iela 5, Carnikava

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 1. Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz:
  • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzi-mums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība (ja tāda ir);
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu;
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības (ja tādas ir).
  2. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamī-bas iesniegt:
  • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • dzīves aprakstu;
  • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības (ja tādas ir).
  3. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā ie-sniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par rīcī-bas nespējīgu vai pazudušu.

Adoptētājs pieteikumam pievieno:
• adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu),
• izziņu par adoptējamā veselības stāvokli,
• bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
• otrs vecāks ir miris;
• otra vecāka dzīvesvietas nav zināma;
• otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.
Adoptējamā bērna piekrišana, ja viņš ir sasniedzis 12 gadu vecumu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti
Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

6 mēneši

Kategorijas

Bāriņtiesa

Līdzīgi pakalpojumi

Pielikumi

Šim dokumentam nav pielikumu


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered