Carnikavas novada pašvaldības pakalpojumu portāls


Administrācija

Arhīva nodaļas materiālu, kopiju izgatavošana un izsniegšana
Valsts sociālās apdrošināšanas pieteikumu pieņemšana

Bāriņtiesa

Adopcija
Aizgādnībā esošu personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Apliecinājumu izdarīšana
Ārpusģimenes aprūpe
Aizbildnība
Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Mantisko interešu aizstāvība

Būvvalde

Būvatļaujas pagarināšana un atjaunošana
Būvatļaujas izsniegšana
Būves atjaunošana
Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
Ēkas fasādes atjaunošana
Izziņa par jaunbūvēm
Reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zemes ierīcības projekta izstrāde, tehniskie nosacījumi

Sporta centrs

Carnikavas novada iedzīvotāju finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs
Carnikavas novada iedzīvotāju finansiālais atbalsts par izciliem sasniegumiem sportā
Finansiālais atbalsts sporta sacensību organizēšana

Dzimtsaraksti

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Dzimšanas fakta reģistrācija
Dzīvesvietas deklarēšana
Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
Laulības reģistrēšana
Miršanas fakta reģistrēšana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Izglītība un kultūra

Bērnu reģistrācija Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādē
Kultūras un mākslas finansiālais atbalsts
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas privātās pirmskolas izglītības iestādes apmeklēšanai vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokli
Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā (nepilsoņiem un nerezidentiem)

Komunālserviss

Izziņas izsniegšana par komunālo pakalpojumu samaksu / parādu
Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšana
Maksājuma paziņojuma nosūtīšana
Namu numurzīmju izgatavošana
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserivss” valdījumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu
Apbedīšanas atļaujas saskaņošana Carnikavas novada kapsētā
Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana
Reklāmu un informatīvo paziņojumu izvietošana uz Carnikavas novada informācijas stendiem

Pašvaldības policija

Sūdzība par administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu

Tirdzniecība

Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai
Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
Atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā
Atļauja īslaicīgai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai
Atļauja publiska pasākuma rīkošanai
Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

Sociālā palīdzība

Aprūpe mājās
Asistenta pakalpojumi
Darbs ar ģimenēm ar bērniem
Veselības aprūpes pabalsts
IIzziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumi
Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Pabalsti izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai Carnikavas novada dzīvotājiem
Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
Pabalsts bērna izglītībai
Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei
Psihologa pakalpojumi
Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvdienās
Sociālās rehabilitācijas pabalsts
Sociālo dzīvokļu izīrēšana
Dzīvokļa pabalsts apkures sezonas laikā 
Trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Pabalsts ārkārtas situācijā
Vienreizējs apbedīšanas atbalsts
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
Zupas virtuve

Visi pakalpojumi

Visu pakalpojumu apraksts

Skatīt arī tiešsaistes dokumentāciju.

 


Visas tiesības rezervētas © 2019 Carnikavas novads
Atsauksmes un ierosinājumi
Xwiki powered